નોર્થ ઇસ્ટ ની અશાંત પરીસ્થીતી માટે કોણ જવાબદાર છે?

સાધના સાપ્તાહિકના ૨૮ ડીસેમ્બર, ૨૦૧૯ ના પ્રકાશિત થયેલ લેખ Read Article ૨૦૧૫ માં લીધેલા “વર્ષ માં ૧૦૦ દિવસ નોર્થઇસ્ટને” સંકલ્પ અંતર્ગત તારીખ ૫ ડીસેમ્બર થી ૧૩ મી ડીસેમ્બર સુધીના મારા …