તહેવારો થી ચીડ શા માટે આવે છે? મંદિરો ને લીધે.

સાતમ-આઠમ આવી રહી છે. સમગ્ર સમાજ તહેવારો ની રજા માણશે. સ્કુલ, કોલેજ ઓફીસ માં મીની વેકેશન નો માહોલ બની જશે. તહેવારો ના સમય માં આપણે શું કરીએ છીએ એ પણ …